Missie van de school

 
Dit is de Kees Valkensteinschool en hier zijn we trots op!
Onze missie:

“Een warme dynamische school waar we met elkaar van alles leren, zien en beleven”

 

Een warme school omdat we een knusse middelgrote dorpsschool zijn waar iedereen elkaar kent. Een dynamische school omdat we volop in ontwikkeling zijn.

Op dit moment zijn we een traditionele school waar we klassikaal lesgeven op 3 niveaus.

Wij willen met innovatief onderwijs, onze leerlingen voorbereiden op de snel veranderende maatschappij die steeds meer gericht is op digitalisering. Dit betekent dat leerlingen in een veilige omgeving, hiervoor vaardigheden moeten ontwikkelen om in de toekomst mee te kunnen doen met deze veranderingen.

Daarbij zijn de volgende vaardigheden heel belangrijk:

 • Samenwerken
 • Communicatie
 • ICT Geletterdheid
 • Creativiteit
 • Kritisch denken
 • Probleem oplossende vaardigheden
 • Sociale en/ culturele vaardigheden (inclusief burgerschap)

Naast de normale onderwijs-instructie gaan we meer op projectbasis werken en willen we kinderen eigenaar maken van hun eigen leren. Met innerlijke betrokkenheid ontstaat passie voor leren bij leerlingen. We gaan uit van de doelen die behaald moeten worden per leerjaar.

Zo’n onderwijs vernieuwing inzetten betekent dat, om het gedegen te doen, het team, de kinderen en ouders in kleine stapjes meegenomen moeten worden.

Uit de missie verwoorden wij de visie van de school die uiteenvalt in de volgende gebieden.

 • pedagogisch handelen
 • didactisch handelen
 • leerlingenzorg

Deze drie gebieden dragen ook een maatschappelijk thema in zich. We vinden het belangrijk dat de kinderen opgroeien in een maatschappij met normen en waarden, waarbij elke mening telt en waarin de kinderen, ongeacht hun culturele verschillen, samen kunnen werken. Opdat ze kunnen opgroeien tot zelfstandig burgers. Wij geven vorm en inhoud aan deze onderwerpen op school oftewel onze ‘mini’-maatschappij.

 

Vanuit onze missie formuleren wij onze visie op pedagogisch handelen als volgt:

Wij vinden het belangrijk:

 • dat kinderen gehoord en gezien worden en dat ze ervaren wat het betekent om op een school te zitten die warm en dynamisch is; iedere dag weer heten we alle kinderen welkom en geven we hen de aandacht die ze nodig hebben.
 • dat kinderen weten welk gedrag wij van hen verwachten; wij laten kinderen weten welk gedrag gewenst is, we geven complimenten als kinderen het goed doen en we geven zelf het goede voorbeeld.
 • dat kinderen zich belangrijk voelen; we vragen naar de mening van kinderen, geven hen de gelegenheid om keuzes te maken en we zorgen ervoor dat ze actief en betrokken kunnen zijn op de minisamenleving die onze school is.
 • dat kinderen van ons op aan kunnen; we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen en zijn hierdoor voorspelbaar, duidelijk en consequent.
 • dat kinderen zich medeverantwoordelijk voelen voor de sfeer in de school en in de groep.

 

Vanuit onze missie formuleren wij onze visie op didactisch handelen als volgt:

Wij vinden het belangrijk:

 • om kinderen te laten voelen dat we geloof hebben in hun kunnen. Daarom bevestigen we kinderen in de dingen die lukken en leren we kinderen ontdekken dat er een verband is tussen de dingen die ze doen en het succes dat ze hebben.
 • om kinderen te leren om te leren. Daarom helpen we kinderen op planmatige wijze om te groeien in zelfstandigheid, om steeds meer en beter samen te werken, om een taak slim aan te pakken en om op een goede manier om hulp te vragen en om hulp te geven.
 • om kinderen de kans te geven veel te ontdekken en te ervaren. Door een leerstofaanbod wat aansluit op de belevingswereld van kinderen maken we leerlingen enthousiast en betrokken.
 • om kinderen een meer actieve rol te geven tijdens het leren. Leerlingen op onze school denken actief mee over het doel van de les en de manier waarop dit doel bereikt kan worden.
 • om aan te sluiten bij de mogelijkheden van kinderen. Dit doen we door rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en waar mogelijk aan te sluiten bij hun talenten en interesses.

Vanuit onze missie formuleren wij onze visie op leerlingenzorg als volgt:

Wij vinden het belangrijk:

 • om als team het kind te zien zowel op cognitief (leergebied) als op sociaal-emotioneel gebied
 • om op een passende manier aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
 • om aan te sluiten bij talenten van kinderen.
 • om te zorgen voor succes ervaringen.

 

Leerlingenzorg is daarom voor ons, op een passende manier aansluiten bij de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden en zo zorgen voor succes ervaringen.